Asansör Direktif Kılavuzu

20 Aralık 1995 -Sayı: 22499 da yayınlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) (95/16/EC)
(RESMİ GAZETE) asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini sağlar. İlgili İmar Kanunu usul ve mevzuatlarına göre yapılacak yapılara tesis edilecek her türlü asansörlerin projelendirilmesi, aksamın imali, asansör yerinin hazırlanması, montajı, kontrol ve deneylerinin yapılması, bakımı, işletilmesi ve yıllık kontrollerinde uyulması gereken standartları ve uygulama esaslarının yapılış şeklini kapsar.

Tanımlar

Asansör: Boyutları ve yapımı itibariyle insan veya yükleri de içine alacak bir kabini olan, tam düşey veya tam düşey doğrultuya 15 dereceden daha az eğimli olabilen, kılavuz raylar arasında yapının belli duraklarına insan ve yükleri taşıyan elektrikli araçtır.

Elektrikli Asansör: Sabit olarak monte edilmiş, tahrik kasnaklı, tamburlu veya zincirli tahrik düzeni olan elektrikle çalıştırılmak üzere tasarlanmış cihazdır.

Hidrolik Asansör: Sabit olarak monte edilmiş, kılavuz raylar arasında, piston, halat veya zincirle asılı olarak hareket eden, hidrolik olarak çalıştırılmak üzere tasarlanmış cihazdır.

Asansör Firması: Herhangi bir asansörü komple taahhüt edip, projelendiren, malzemesini temin edip montajını yapan işletme ruhsatını alan ve bakımını üstlenen kuruluştur.

Asansör Aksamını İmal Eden Firma: Münhasıran asansörde kullanılanı aksamdan bir veya bir kaçını imal eden kuruluşlardır.

Asansör Aksamı: Bir asansörü meydana getiren ve özellikle asansörde kullanılan ve kendi başına bir ünite olan parça ve/veya parçalar topluluğudur. Bu aksamdan bazıları:

Tahrik Sistemi (Motor-makine vb.)
Kabin (Komple-askı düzeni, iskelet, izolasyon, tampon, halat bağlantıları vb.)
Kapı (komple, kilit, fiş, kontak, kasa vb.)
Ray
Kumanda Panosu (kontaktör, röle, kablo vb.)
Sinyalizasyon Parçaları (butonlar, sesli ve ışıklı göstergeler vb.)
Kritik Komponent: Asansör kararnamesinde (Asansör Yönetmeliği (95/16/EC) Ek-IV’de listelenen asansör aksam ve parçalarıdır.

Durak kapılarının kilitlenmeleri için olan cihazlar
Çift yönlü güvenlik tertibatı
Aşırı hız sınırlayıcı cihazlar
A- Enerji toplayan şok emiciler
B-. Enerji dağıtan şok emiciler
Düşmeleri önleyen cihazlar olarak kullanıldıklarında hidrolik elektrik devrelerin prizlerine bağlanmış olan emniyet cihazları
Elektronik aksam içeren emniyet şalterleri şeklindeki elektrikli emniyet cihazları

Montaj Asansörün Uygunluk Değerlendirme İşlemleri

Montaj işlemini gerçekleştiren üreticinin yıllık üretim kapasitesi, kalite yönetim sistemi ve tasarım birimine göre aşağıdaki süreç haritasında üreticinin yapısına en uygun modül seçilir.

Firma tarafından belirlenen modüle ve asansörün özelliklerine göre asansör belgelendirilmesi için teklifi alınır ve müşteriye bildirir.Firma, asansörün uygunluk ve belgelendirme sürecinde birden fazla yol seçebilir:Onaylanmış kuruluş teknik dosyayı ve asansörü inceler ve asansörün kararnamenin gereksinimlerini karşılamasını temin amacıyla, ilgili standartlarda (EN 81-1, EN 81-2, EN 12016) belirtildiği üzere uygun deneyleri yada eşdeğer deneyleri yapar. Eğer asansör kararnamenin gereksinimlerini karşılıyorsa, kararnamenin Ek-III maddesine göre kendi kimlik numarasını CE uygunluk işaretinin yanına iliştirir yada iliştirilmesini sağlar ve yapılan deneyler ile ilgili olarak uygunluk belgesi düzenler. Uygunluk belgesi düzenlemesi süreci sonunda red kararı verirse bunun nedenleri ayrıntıları ile belirtilir ve uygunluğun nasıl sağlanabileceği konusunda firmaya bilgi verilir.

Kritik Komponentlerin Uygunluk Değerlendirme İşlemleri

Kritik komponent üretimini gerçekleştiren üreticinin yıllık üretim kapasitesi, kalite yönetim sistemi ve tasarım biriminin olup olmamasına göre üreticinin yapısına en uygun modül seçilir.İmalatçı tarafından seçilen Onaylanmış kuruluş güvenlik aksamlarının düzenli olmayan aralıklarla kontrolünü yapar veya yaptırır. İmalatı tamamlanmış güvenlik aksamlarından alınan yeterli miktarda numuneler incelenir ve imalatın yönetmeliğin ilgili kurallarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için, bu kararnamede anılan ilgili standartlar da belirtilen uygun deneyler veya eşdeğer deneyler yapılır.Kontrol edilen güvenlik aksamlarından birinin veya daha fazlasının uygun olmadığı durumlarda, Onaylanmış Kuruluş gereken önlemleri alır. Uygunluk durumunda, Onaylanmış Kuruluş sorumluluğu doğrultusunda , imalatçı imalat işlemleri sırasında bu kuruluşun kimlik numarasını iliştirir.